PORT będzie koordynował prace w ramach projektu TEAM NET

Print Friendly, PDF & Email

PORT będzie koordynował prace w ramach projektu TEAM NET

(English version below)

 

Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych

Pod kierownictwem dr hab. inż. Alicji Bachmatiuk PORT uzyskał finansowanie ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w wysokości 13 208 000,00 PLN na lata 2019-2022.

Projekt uzyskał wsparcie w ramach konkursu TEAM-NET który jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Celem projektu jest utworzenie sieci naukowej składającej się z ośrodków specjalizujących się w tematyce optyki zintegrowanej. Nowo powstała grupa specjalistów będzie bazowała na doświadczeniach, współpracy i zaangażowaniu grup badawczych. W projekcie proponujemy stworzenie mechanizmu integracji kompetencji i utworzenia uniwersalnej platformy materiałowej opartej na nowobadanych materiałach hybrydowych. Podstawą tych materiałów będą krzemionkowe związki z dodatkiem np. z TiO2, SnO2, stosowane jako matryce strukturalne, powłoki polimerowe z domieszkami, (warstwy aktywne lub zabezpieczające), barwniki organiczne oraz aktywne materiały dwuwymiarowe takie jak dichalkogenki metali przejściowych, hybrydy grafenowe oraz azotek boru. Wszystkie te materiały wykazały w innych badaniach unikatowe właściwości strukturalne, optyczne oraz elektryczne. Projekt obejmować będzie wytworzenie i charakterystykę materiałów, technologię, projektowanie i wytwarzanie pasywnych i aktywnych komponentów.

W PORT poszukujemy Lidera Zespołu Badawczego – pełną definicje można znaleźć w załączniku „definitions”.

Załączniki:

project_description

definitions

Team-Net - logotypy

ENGLISH VERSION:

PORT WILL COORDINATE TEAM NET PROJECT

Project under the title „Hybrid sensor platforms of integrated photonic systems based on ceramic and polymer materials”, (PI: Alicja Bachmatiuk, PhD, DSc) got a financing from the Foundation for Polish Science in amount of 13 208 000,00 PLN (2019-2022).

The project received support within the TEAM-NET competition and it is managed by the Foundation for Polish Science using EU resources from the European Regional Development Fund, Measure 4.4: Increasing the human potential in the R&D sector, as part of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020 (SG OP), Priority Axis IV: Increasing the research potential.

Main goal of the project is to create a research network of facilities specialized in integrated optics. Newly formed group of specialists will rely on experience, cooperation and commitment of research teams. In this project we propose the creation of a competence integration mechanism and an universal platform based on newly explored hybrid materials. Basis of these materials are going to be silica compounds with addition of e.g. TiO2, SnO2, used as structural matrixes, polymer coatings with additives (active or protective layers), organic and active two-dimensional materials such as transition metal dichalcogenides, graphene hybrids and boron nitride. All of those materials demonstrated unique structural, optical and electric properties in previous studies. Project will involve production and characteristics of materials, technology, design and creation of active and passive elements.

For ŁUKASIEWICZ – PORT we are looking for TEAM LEADER – you may find full definition in attached „definitions” file.

Attachements:

project_description

definitions

Team-Net - logos

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont