Panel ekspertów – biotechnologia

Print Friendly, PDF & Email

Panel ekspertów – biotechnologia

Panel ekspertów, oceniających kandydatów na stanowisko Principal Investigator w dziedzinie biotechnologii

EKSPERCI ZEWNĘTRZNI

PROF. DR HAB. JACEK KUŹNICKI
Kierownik grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; dyrektor Instytutu w l. 2001-2018. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2018-2022). Stopień doktora w dziedzinie biochemii uzyskał w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w 1980. Staż podoktorski odbył w Narodowych Instytutach Zdrowia w Bethesdzie, MD, USA (1981-1984). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1987, a tytuł profesora w 1993. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół mechanizmów neurodegeneracji w chorobach Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona oraz rzadkich, ze szczególnym uwzględnieniem roli homeostazy i sygnalizacji jonów wapnia. Procesy te są badane na poziomie genomowym, proteomicznym, komórkowym i organizmu obecnie przy użyciu danio pręgowanego. Wraz ze swoim zespołem opisał m.in. udział białek STIM i ORAI w procesie SOCE w neuronach, nową rolę β-kateniny w neuronach jako aktywatora transkrypcji genu Cacna1G i wyjaśnił mechanizm jej akumulacji w neuronach wzgórzowych, scharakteryzował kalmyryny i białko Sgt1, odkrył białko CacyBP/SIP i kalcyklinę, zidentyfikował nowe mutacje w presenilinach wywołujące rodzinną chorobę Alzheimera. Nagrodzony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kierownik projektów badawczych: NCN (OPUS, MAESTRO), H2020 WIDESPREAD-ERA Chairs: MOSaIC, w 7. PR: FishMed, HEALTH-PROT, COMBIOM, ERA-NET NEURON – NeuConnect, ERA-NET RUS – TargetSOCE, w 6. PR: PROMEMORIA, APOPIS, w 5. PR: dyrektor Centrum Doskonałości Biomedycyny Molekularnej. Współautor ponad 140 publikacji naukowych.

 


PROF. DR HAB. ZOFIA SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA
Profesor nauk biologicznych (tytuł profesora uzyskała w 2001 roku), kieruje grupą badawczą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii (IBMiB), w Zakładzie Ekspresji Genów, zajmującą się metabolizmem RNA ze szczególnym uwzględnieniem biogenezy i funkcji mikroRNA w roślinach modelowych i użytkowych. Od roku 1980 pracuje na UAM, obecnie na etacie profesora zwyczajnego. Studia na kierunku Biologia ukończyła w 1980 roku, stopień doktora uzyskała w roku 1986. W latach 1988 – 1990 przebywała na stypendium im. Alexandra von Humboldta w RFN na Uniwersytecie w Wuerzburgu, a w roku 1993 na stypendium EMBO we Francji, Gif sur Yvette, CNRS. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 1995 roku. W latach 2000 – 2019 pełniła funkcje dyrektora Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM. W tym okresie w IBMiB zostało zrekrutowanych kilkunastu liderów grup i założone nowe grupy badawcze specjalizujące się głównie w bioinformatyce i genetyce molekularnej człowieka. Członek CK i RDN. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Wypromowała 16 doktorów. Nagroda Ministra NiSW za całokształt działalności zawodowej.

 


PAWEŁ PRZEWIĘŹLIKOWSKI, MBA
Dyrektor Generalny i założyciel Ryvu Therapeutics odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne, biznes i rozwój korporacyjny firmy. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ardigen i Członkiem Rady Nadzorczej Selvita. Przed założeniem wielu firm z sektora biotechnologicznego(Ryvu, Ardigen, NodThera) był członkiem kadry zarządzającej w Comarch odpowiedzialnym za działy aktywne w wielu branżach, w tym farmaceutycznej. Członek Rady Gospodarczej Województwa Małopolskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój środowiska biznesowego w Polsce, a także nagrodą EY Przedsiębiorca Roku 2015 w kategorii Nowe Technologie/Innowacje w Polsce. Posiada tytuł MBA wspólnego programu Uniwersytetu Teesside (Wielka Brytania) i Krakowskiej Szkoły Głównej Handlowej (Polska) oraz tytuł magistra informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studiował również informatykę na Politechnice w Berlinie.

 

 


PROF. DR HAB. JANUSZ BUJNICKI
Ur. w 1975 r. profesor nauk biologicznych (tytuł profesora uzyskał w 2009 r.) i szef grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania łączące bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Opracował m.in. metody komputerowego modelowania struktur przestrzennych białek i RNA. Zaprojektował i stworzył białka o nowych właściwościach. Odkrył i scharakteryzował nowe enzymy, biorące udział w metabolizmie RNA. Autor szeroko cytowanych publikacji, laureat licznych grantów, stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe, w tym: Starting Grant ERC, Proof of Concept ERC, nagrody André Mischke Young Academy of Europe Prize for Science and Policy, Nagrody Narodowego Centrum Nauki, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Zwycięzca narodowego plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii Nauka (2013). Nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek m.in.: Academia Europaea, EMBO, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, a wcześniej Akademii Młodych Uczonych PAN. Członek Grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej (2015-2020), przedstawiciel Polski w Europejskim Forum Doradców Naukowych, przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego (2019-2020).

 


PROF. DR HAB. MED. PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI
Dyrektor Naukowy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w którym uzyskał też habilitację i został mianowany profesorem nadzwyczajnym, i w którym od 2017 r. pracuje na etacie profesora. Ukończył wydział lekarski Medycznego Uniwersytetu w Łodzi, w którym następnie rozpoczął studia doktoranckie i uzyskał stopień naukowy doktora. W trakcie studiów doktoranckich uzyskał stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i odbył szkolenie na Wydziale Hematologii i Zakładzie Diagnostyki Schorzeń Hematologicznych Leeds General Infirmary w Leeds w Wielkiej Brytanii. Po doktoracie otrzymał stypendia ICRETT International Union Against Cancer (Genewa, Szwajcaria) i KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wyjechał na staż podoktorski do Dana Farber Cancer Institute w Harvard Medical School w Bostonie, Massachusetts. Liczne kursy bioinformatyczne ukończył w Whitehead Institute for Biomedical Research, Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, Massachusetts. Po uzyskaniu grantu Leukemia & Lymphoma Society of America dołączył do młodszej kadry Harvard Medical School jako Instruktor Medycyny. Swoje badania poświęca patogenezie i ukierunkowanej terapii nowotworów układu chłonnego. Nadzorował granty, m.in. Polskiego Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, NCBiR, LLS. Prowadził wielu doktorantów. Laureat m.in. Nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa, Nagrody Ministra Nauki za osiągnięcia naukowe, Nagrody Polskiego Towarzystwa Onkologii im. Koprowskiego.

 


PROF. DR HAB. LESZEK KACZMAREK
Ur. w 1957 r. Członek rzeczywisty PAN, członek EMBO i Academia Europaea; kierownik Pracowni Neurobiologii oraz MAB BRAINCITY Instytutu Nenckiego PAN. Dr n. przyr. 1983; dr hab.1988, prof.1996. Autor ponad 200 publikacji w czasopismach międzynarodowych (cyt. ponad 10 000 razy; indeks Hirscha 60, WoS); ponad 120 wykładów na zaproszenie na zjazdach i sympozjach naukowych członek komitetów programowych czołowych konferencji międzynarodowych; kierownik ponad 50 projektów badawczych przyznanych w konkursach krajowych i międzynarodowych. Najważniejsze osiągnięcia naukowe: wyjaśnienie roli białka c-Myc w regulacji cyklu podziałowego komórki; odkrycie zmian aktywności genów w uczeniu się; pokazanie programowanej śmierci komórek nerwowych w mózgu dorosłych zwierząt; odkrycie i wyjaśnienie roli metaloproteazy macierzowej, MMP-9 w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci oraz w rozwoju padaczki. Pełnił liczne, w tym i kierownicze funkcje, w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych i grantowych (PAN, Academia Europaea, EMBO, IBRO, ISN, NCN, panele ERC. Został wyróżniony Nagrodą FNP (2000) oraz Nagrodą Premiera za Wybitny Dorobek Naukowy (2011); a także nominacją na jedno z 25 najważniejszych wydarzeń i osiągnięć nauki w Polsce w latach 1989–2014 (MNiSW „Nauka Wolność”); Krzyżem Kawalerskim (1998) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Medalem KEN (2012).

 


EKSPERCI WEWNĘTRZNI

DR MACIEJ DROŻDŻ
Dr Maciej Drożdż od blisko 15 lat w funduszach venture capital i branży biotechnologicznej. Pełnił m.in. funkcje: dyrektora Venture Investments w Johnson Development Corporation (JJDC) w londyńskim Johnson and Johnson Innovation Centre oraz CEO w Antagonis Biotherapeutics, firmie immuno-onkologicznej w austriackim Graz. Wcześniej pracował na stanowiskach: kierownika ds. inwestycji w Entrepreneurs Fund LLP, dyrektora ds. inwestycji w MCI.BioVentures i analityka w Atlas Venture. Zasiadał w radach nadzorczych zarówno firm prywatnych, jak i przedsiębiorstw notowanych na gieldzie w kilku krajach. Po uzyskaniu tytułu magistra z dziedziny biologii molekularnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. W ramach stażu podoktorskiego pracował we Friedrich Miescher Institute w Bazylei (Szwajcaria). Zdobył też dyplom podyplomowych studiów Master of Business Administration w Saïd Business School Uniwersytetu w Oksfordzie. Prowadził wykłady w ramach przedmiotu „Innowacja w biotechnologii” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 


DR HAB. INŻ. ALICJA BACHMATIUK
dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk obroniła pracę magisterską z technologii chemicznej na Politechnice Szczecińskiej w 2005, a stopień doktora uzyskała w 2009 na tej samej uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Warszawskiej w 2017. Staż podoktorski odbyła w IFW Dresden, Niemcy, jako stypendysta RTN Marie Curie i fundacji Alexandra von Humboldta (2009-2012).Pracowała jako Research Professor (2013-2015) na Sungkyunkwan University, Suwon, w Korei Południowej. Od 2013 prowadzi badania nad wytwarzaniem i charakterystyką materiałów dwuwymiarowych, w tym grafenowych we współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Od 2015 pełni funkcje profesora wizytującego w Soochow University, Suzhou, w Chinach. Współtwórca 4 polskich patentów, autor ponad 140 artykułów z listy filadelfijskiej (h-index = 39, ponad 4700 cytowań). Promotor 3 prac magisterskich i opiekun 4 doktorantów. Laureat stypendium Ministra Edukacji dla wybitnych młodych naukowców (2016), zrealizowała 3 granty badawcze (Alexander von Humboldt, FNP Homing Plus, NCN Sonata). Obecnie kierownik trzech grantów badawczych z NCN, FNP i NCBiR.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont