Ochrona danych

Print Friendly, PDF & Email

Ochrona danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI W INSTYTUCIE SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (dalej: Administrator).

2. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit c – przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie szerszym niż określony w przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji,
 • 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f – podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z obroną przed potencjalnymi roszczeniami jest uzasadniony interes Administratora.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a przypadku wyrażenia zgody – również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Ponadto celem przetwarzania danych jest zabezpieczenie się Administratora przed ewentualnymi roszczeniami podmiotów danych.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy albo w celu prowadzenia korespondencji.

4. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Państwa dane osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie, przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie dane osobowe przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie (przetwarzanie niektórych danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, data urodzenia, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień, numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz inne dane osobowe przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

Możemy tworzyć zestawienie dotyczących Państwa informacji na bazie otrzymanych danych osobowych, które stanowią Państwa profil zawodowy (w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest również nasz uzasadniony interes polegający na wyszukiwaniu i dopasowywaniu rekrutacji, które mogą odpowiadać Państwa preferencjom).

6. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po 1 roku od ich otrzymania, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).

7. Kto jest odbiorcą Danych Osobowych?

Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają nas w realizacji umów, wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także podmiotom realizującym przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącymi usługi obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach usług sprzedażowych, w przypadku monitoringu także firmom ochroniarskim. Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazywane także instytucjom określonym przez przepisy prawa.

8. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych poza EOG.

9. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

 • dostępu do danych osobowych
 • żądania sprostowania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont