Cyfrowe transformacje w biobankowaniu – warsztaty on-line

Print Friendly, PDF & Email

Cyfrowe transformacje w biobankowaniu – warsztaty on-line

Zapraszamy na warsztaty on-line „Cyfrowe transformacje w biobankowaniu” od  5  do 6 listopada 2020 r. organizowane przez Konsorcjum BBMRI.pl.

Program warsztatów

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w warsztatach dla osób zajmujących się biobankowaniem i związanych z tematyką biobankowania. Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić poniższy formularz. W ciągu max. 48 godzin otrzymają Państwo informację zwrotną i szczegóły dotyczące połączenia on-line.

Program warsztatów w pdf

Kliknij, aby pobrać program w pdf.

Formularz zgłoszeniowy

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW BIOBANK W DNIACH 5-6.11.2020 R.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO), Administrator informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl Wyjaśniamy, że warsztaty są organizowane przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Administratora tj. Biobank (zakład leczniczy pod nazwą BIOBANK KRAJOWEGO OŚRODKA WIODĄCEGO W ZAKRESIE BIOBANKOWANIA).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako dane niezbędne do realizacji Państwa woli uczestnictwa w warsztatach. Podanie tych danych jest warunkiem Administratora. Niepodanie danych uniemożliwia boweim rejestrację i udział w warsztatach i przesyłanie materiałów warsztatowych: imię, nazwisko, adres email.
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody, jako dane nie niezbędne, ale potrzebne do sprawnego przeprowadzenia warsztatów: afiliacja organizacyjna, numer telefonu kontaktowego.
c) art. 6 ust. 1 lit. f, posiłkowo c i e RODO – dane wskazane w ppkt a i b do celów wykazania przed ministrem odpowiednim do spraw nauki prawidłowego przeprowadzanie warsztatów i wydatkowania środków publicznych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – rejestracji i uczestnictwa w warsztatach Biobank w dniach 5-6.11.2020 r.;
b) dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – lepszej interakcji i dostosowania warsztatów do uczestników przez Administratora, a numer telefonu – do ewentualnej pomocy technicznej przy obsłudze warsztatów online;
c) art. 6 ust. 1 lit. f, posiłkowo c i e RODO – wykazania przed ministrem odpowiednim do spraw nauki prawidłowego przeprowadzanie warsztatów i wydatkowania środków publicznych. Administrator winien mieć możliwość wykazania prawidłowości i celowości wydatkowania środków publicznych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad Administratorem oraz ww. zakładem leczniczym, w szczególności Centrum Łukasiewicz oraz właściwy minister i ministerstwo, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną warsztatów, oraz inne podmioty uprawnione przepisami prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Okresem przetwarzania danych, po którym Państwa dane pozostaną usunięte, jest czas ww. warsztatów plus jeden miesiąc, przedłużony o ostateczny czas trwania projektu fundowanego przez ministra właściwego ds. nauki, powołującego Biobank (dane mogą być potrzebne do rozliczenia projektu), który na dzień warsztatów wynosi do końca 2021 r. Po warsztatach dane będę przetwarzane jedynie w celach wskazanych w pkt 4.c.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie mieć miejsce profilowanie.
9. Posiada Pan/Pani prawo do:
 – dostępu do przekazanych danych osobowych;
 – sprostowania przekazanych danych osobowych;
 – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez Administratora;
 – usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 – przenoszenia danych osobowych;
– przeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
– cofnięcia swoje zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem.

 

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont